3G网站网站功能列表
 
功能名称 是否支持
图片轮换器管理No
信息反馈No
空白网页No
博客No
自定义表单No
域名查询No
对联广告No
信息发布No
留言系统No
门户网页No
招聘求职No
繁体中文No
EnglishNo
文字链接No
产品列表No
会员中心No
3G网站No
网上支付No
新闻系统No
漂浮广告No
站内搜索No
简易商城No
子栏目No
高级商城No
投票调查No
更新界面No
友情链接No
弹出广告No
文档库容量不限
新闻容量不限
产品容量不限
栏目容量不限
友情链接容量不限
简要说明:支持多语言